Dôvody Vedomeckej cesty

Rodná cesta: O pár dní sa začína na Slovensku vedomecké vzdelávanie. Ako sa to líši od víkendoviek, ktoré boli občasne v priebehu vyše dvoch desaťročí?

Žiarislav: Tentoraz to bude iné v tom, že vzdelávanie prebieha nadväzne. Spočiatku, raz za jeden – dva mesiace, pretože napríklad na marec je na Slovensku nastavené Zhromaždenie Gazdovskej obrody. Na Morave sme už začali a v Čechách  začneme prvú časť  vo februári, takže Slovensko a česko-moravský priestor budú mať súbežné vzdelávania s podobnou náplňou. Rozdielny bude hlavne obsah výročných sviatkov – na Morave to bolo o slnovratových obradoch, vrátane piesní, na Slovensku to bude o (Perúnových) Hromniciach (vrátane piesne a mužských prechodových obradoch) a v Čechách to bude už po Hromniciach –  o predjarných Fašiangoch.

RC: Inak postup bude podobný? 

ŽS: Dá sa povedať že postup bude podobný, i keď zatiaľ sa človeku nepodarilo spraviť dva razy takú istú prednášku. Vždy je to v niečom iné, čo sa práve živo vyjavuje. Ale istia to písomné prípravy – z nových vecí spomeňme skriptá z oblasti 4 živlov,  časť statí Duch a duša a časť postupu Cesty koncovky. Tieto skriptá budú jednotné pre všetky priestorové okruhy.

RC: Bude to pre začiatočníkov, alebo pre pokročilých? Bude to skôr „hobby“, alebo „profi“?

ŽS: Morava potvrdila predpoklady – že budú tam ľudia, ktorí chcú nejaké zušľachtenie, sabapoznanie, hodnoty pre seba, ďalší budú viac zameraní na vzťahy a len niektorí, môžeme predpokladať že najvytrvalejší, budú zameraní na celostné ciele, teda na pôsobenie v širšej spoločnosti, či už na vedomectvo rôznych oblastí, alebo aj na obradníctvo. Takto to človek vidí – všetky tie úrovne sú dôležité,  takto je to  prirodzené.

V čom spočíva nadväznosť?

Základom duchovnej vedy je chápanie základných pojmov a javov v našom pôvodnom význame koreňosloví. Napríklad ezotericko-duchovné prúdy sa vyznačujú v dobe Njú ejdž mimoriadnou pojmovou mätežou. Výrazy, ako označenia javov, sú často používané v úplne nejasnom význame, každý si pod nimi predstavuje niečo iné, sú to také výpožičky z iných jazykov, duchovných celkov a ich miešanín, často neporiadnych, bez nadväznosti na pôvodné významy a skutočnosti. Preto aj človek pripravuje zverejnenie zásadných spisov, či prepisov z roku 1999 – O duchu a duši. Všetci, ktorí ich čítali, boli udivení, že už vtedy to boli vyjasnené pojmy – na základe prieskumov slovanských jazykov a nárečí a ďalších, i živých zdrojov. Bez tohto základu nemožno porozumieť nadstavbe. Najprv písmená, potom vety, najprv vety, potom slohy, najprv číslice, potom malá a až potom veľká násobilka, trojrozmerné rovnice … No a v duchovne je tiež nejaký celok, nejaký spôsob, nejaká sústava jasných pojmov a treba začať od základov. Inak by to bola len zlátanina, ktorá by nám k životu veľmi nepomohla. Dôležitý je napriek všetkým vznešeným posolstvám všehomírnosti a duchovných pohybov prirodzený a duchaplný život jednej bytosti. Vzťahy medzi bytosťami, vzťah ku spoločnosti, iným bytostiam a k celku.

Ako dlho by mohla trvať táto akadémia?

ŽS: Dnes má človek jasné vinutie dvanástich smerov vedomectva na dobu jedného roka. Toto je už teraz zrelé a pripravené. Ale najskôr to budeme vinúť ďalej. Človek má jasné videnie o dobe vhodnej pre celkové predstavenie učenia a vyjaví to tým, ktorí prídu.  Ak by sme nemuseli prenajímať ubytovacie zariadenia, ale postavili by sme dostatočne pripravené vedomecké stredisko, účastnícke poplatky by výraznejšie klesli a časť účastníkov by si mohla učenie odpracovať zušľachťovaním spoločenského priestoru.

Aké sú ciele a teda dôvody Vedomeckej cesty?

Ideme od základov, hustým spôsobom. Pre niektorých to bude jazda na dlhšiu trasu a prinesie súbežne sieť výsledkov pre účastníkov, i pre širšiu spoločnosť.

Aké sú teda tie výsledky, ktoré môžeme očakávať a aké sú teda dôvody účasti na tomto vzdelávaní?

Je to jedinečné ucelené vzdelávanie, ktoré nadväzuje na pôvodnú kultúru našich predkov širším spôsobom. A nielenže ju udržiava, ale ju pre túto dobu aj rozsiahlym spôsobom rozvíja. Pričom vedomectvo je v každom svojom prvku zdôvodniteľné – čo je zdedené (vieme doložiť) a čo je v tejto dobe vytvorené či zvestované.

  1. Naše vedomectvo staviame do dejinnej súťaže ako prirodzenú, pôvodnú a neinváznu duchovnú kultúru. Po tisícročí útlaku je aj načase a je potrebné na toto niečo obetovať. Pravidelné vzdelávanie ale nie je nejaká veľká obeť, pretože tí, ktorí sa ho zúčastnia, dostávajú svoju odmenu. Účastnícky poplatok je podpriemerný, ale obsah je nadpriemerný.
  2. Naše vedomectvo je aj v slovanskom svete jedinečné tým, že používa jadrový slovanský duchovný jazyk. Nie sú v ňom latinizmy a iné nesúrodé prvky. Je teda samovyjadriteľné, podobne, ako napríklad sú indické vedy postavené na sanskritskom a védskom koreňosloví, ako je právnická či lekárska veda postavená na koreňosloví latinskom, taoizmus či konfucionalizmus na čínskom, tak je naše vedomectvo postavené na pôvodnom slovanskom pojmosloví a je to v úplne prirodzené pre slovenský a slovanský okruh. Je to jeden z dôvodov, prečo sa môže s prínosom šíriť i za slovenskými hranicami.
  3. Vedomectvo je nielen národné (ako naša pôvodná kultúra), ale istým spôsobom, vo svojom duchovnom presahu a rozsahu je nadnárodné. Môže byť teda prínosom i pre Neslovanov. Prostredníctvom dychu, živlových zákonitostí a kruhodeja pôvodných prírodných sviatkov  (Zimný Slnovrat, Hromnice, Svätenie jari, Turíce, Letný Slnovrat, Dožinky…) umožňuje prirodzené udomácnenie v časopriestore, čo je veľká hodnota vzhľadom na súčasnú vytrhnutosť a spoločenský kultúrno-duchovný rozvrat.
  4. Tento kruhodej sviatkov a prirodzená sústava hodnôt je na rozdiel od vnucovaných nesúrodých  inváznych sviatkov prirodzený a prináša po dobe nielen precitnutie a prebudenie jednotlivcov, ale aj precitnutia a prebudenie spoločnosti.
  5. Ako prírodné a prirodzené učenie vedomectvo prepája ľudskú dušu nie s nejakou upätosťou na vymyslenú vinu a povinnosti z nej vyplývajúce, vedomectvo si nezakladá na citovom vydieraní, ale nesie duchovné oslobodenie a v úcte prepája ľudskú dušu so súladným živým svetom. S prírodnými, živými živlami (zem, voda, vzduch, oheň), s našimi rodnými divmi, so silami všehomírnymi, s ročnými a dennými obdobiami.
  6. Vedomectvo posilňuje osobnú i spoločenskú odolnosť. A teda nie závislosť na chemických látkach. Na našich podujatiach a vzdelávaniach sa okrem iného zlaďujeme so živlom vody, ohňa, zeme a povetria, ale aj sa s nimi spájame, očisťujeme a posilňujeme. Pokročilejším nerobí ťažkosti ponáranie sa do ľadovej vody, či kráčanie po žeravej pahrebe, príležitostne tiež pripravujeme potné chyže, liečenie nahriatymi kameňmi, prírodné spôsoby otužovania i uzdravovania.
  7. Vedomectvo vďaka svojmu domácemu prístupu ku svojmu časopriestoru podporuje jasné videnie a v náležitej miere, závislej od pokročilosti stavu a poznania zákonitostí, aj videnie v čase.
  8. Vedomectvo pomáha pochopiť aj iné celostné kultúry sveta, ktoré majú prirodzený duchovný základ. Tiež pomáha vyrovnať sa s necelostnými spoločenskými prúdmi, pretože porozumieme ich dôvodom, vonkajším i skrytým spôsobom, vďaka tomu sa môžeme voči nepriaznivým javom lepšie chrániť.
  9. Vedomecké vzdelávanie tým, že vie vysvetliť význam pôvodnej kultúry, prispeje k lepšiemu vzdelávaniu občanov o svojej kultúre a to na rôznych stupňoch vzdelávania, rodinou a základnými školami počnúc, pretože tam je veľká diera – a – všeobecným rozhľadom dospelých končiac.
  10. Vedomecké vzdelávanie v širšom zmysle by malo kladný vplyv na rovnováhu a spolužitie na Zemi, záchranu prirodzeného života, udržanie overených hodnôt, vrátane odkazu a prirodzených   dedičných závitníc našich predkov, ale i potomkov a nasledovníkov.  Vedomectvo umožňuje  pochopenie a súčinnosť celostných zemských kultúr a spolužitie človeka s prírodou a jej silami.  V miestnych, ale i v širších súvislostiach.

Snímka: Ladomíra

VEDOMECKÁ CESTA  – na Slovensku i v Čechách

Rozhovor so Žiarislavom k učeniu – Vedomecká cesta
PRÍLEŽITOSŤ 22: Cesta vedomecká

Ak chcete podporiť našu redakčnú činnosť, môžete prispieť jednorázovým darom, trvalým príkazom, alebo poukázaním 2% z dane z príjmu – tuto:  CHCEM PODPORIŤ

 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/dovody-vedomeckej-cesty

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.