PASTIERSKE PSY ZÁKON STÁLE NECHRÁNI!

Poľovný zákon sa zlepšil. Salašnícke psy sú stále v ohrozené. Obojok sa dá strhnúť.

Dnes, 8. 2. 2012, NR SR schválila novelu poľovného zákona, ktorej cieľom bolo obmedziť strieľanie psov v poľovníckych revíroch.

Z dostupných zdrojov vyplýva, že z navrhovanej novely zákona úplne vypadla časť o zákaze strieľania ovčiarskych a pastierskych psov. Napriek tomu je zákon zmenou k lepšiemu. Do 5o metrov od majiteľa už poľovníci už nemôžu podľa práva zastreliť psa na vychádzke a mačky sú zbavené povinného odstrelu úplne.

gubo.gif

Je veľká škoda, že tradičné slovenské salašníctvo je aj po tejto novele zákona naďalej ohrozené odstrelom tradičných slovenských čuvačov a iných pastierskych strážnych psov. Ovčiarske psy, „pokiaľ sa od stáda nevzdialia na vzdialenosť viac, ako 200 m“, boli do roku 2009 chránené zákonom a ochrana ovčiarskych a pastierskych psov bola donedávna aj v plánovanej novele, no táto časť sa už do hlasovania NR SR nedostala. Kým v Afrike pastieri a ochranári úspešne zacvičujú čuvače pred gepardami, na Slovensku pokračuje zatláčanie čuvačov na reťaze a do klietok namiesto toho, aby mohli naďalej ochraňovať stáda pred dravcami a zloduchmi, ako sa to dialo po tisícročia.

 

*Zákon naďalej chráni mimo vzdialenosti od domu poľovnícke psy, pribudli, či skôr vrátili sa pod ochranu aj psy služobné a teda psy policajných a iných zložiek ministerstva vnútra. Podľa zákona ako služobné vôbec nie sú chápané psy salašnícke, teda pastierske. S pastierstvom sa u nás už asi neráta, iba ak v predvolebných klipoch so slovenskými ovečkami. Zákon úplne obišiel slovenské národné plemeno – Slovenského čuvača, v jeho dennom živote – v pastierskej službe. Zákon od roku 2009 v tomto smere horší, ako ten „komunistický“, ktorý pastierske psy predsa len chránil. Teoreticky by mal byť čuvač chránený pri stáde obojkom, keďže novela zákona zakazuje strieľať na psa s obojkom. Ale – kto tomu verí? Keď nám pred pol rokom pri stáde zastrelili posledného dospelého čuvača a napriek ženskému kriku útočník doňho vpálil ešte jednu guľku, kto tomu verí, že po zastrelení psa mu útočník nestrhne obojok? A prečo má mať ovčiarsky pes v službe proti divej zveri a zlodejom obojok, keď poľovnícky pes ho z bezpečnostných dôvodov mať nemá? Po zastrelení posledného dospelého čuvača nám stádo niekoľkokrát napadli medvede a naposledy dokonca poľovnícky pes!

 

Zákon vôbec neprihliada naše tradičné prírodné – salašnícke hospodárstvo. Nechráni naše stáda a ich štvornohých ochrancov. A navyše, naďalej umožňuje strieľať gazdovských psov na súkromnej pôde.

 

Žiarislav

Písali sme na túto tému:

30.7.2011 ĎALŠÍ ZABITÝ SLOVENSKÝ ČUVAČ 

17.8.2011 ENVIROMENTÁLNA POLÍCIA JE NA SVETE

20.4.2011BORKA ODCHÁZDA – Z vrchárskeho zápisníka, Žiarislav

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl. I

 

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonovsa mení a dopĺňa takto:

 

1. V § 24 v odseku 1 sa slová „[§ 29 ods. 1 písm. f) a g)]“ nahrádzajú slovami „[§ 29 ods. 1 písm. f)]“ .

 

2. V § 24 odsek 3 písm. d) znie:

„d) voľný pohyb psa 19a) vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie;to sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov 19b) a poľovníckych psov pri výcviku a výkone poľovníctva,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19a) a 19b) znejú:

„19a) § 2 písm. c) zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,

19b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odkaz 19) sa zrušuje.

3. V § 24 ods.3 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmena f) až l) sa označujú ako písmena e) až k).

4. V § 24 odsek 6 znie:

„(6) Ak dôjde k usmrteniu psa v poľovnom revíri, jeho vlastník môže požadovať náhradu len vtedy, ak k jeho usmrteniu nedošlo za podmienok uvedených v § 29 ods. 1 písm. f) .“.

5. V § 24 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ak dôjde k usmrteniu zveri alebo spôsobeniu škody na zveri psom, jeho držiteľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť užívateľovi poľovného revíru a nahradiť mu vzniknutú škodu.“.

 

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

 

6. V § 29 ods.1 písmeno f) znie:

„f) usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa 19a) vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby 23a); to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa, ktorý má nasadený obojok alebo prsný postroj, pričom tieto musia byť vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti.“.

 

„Poznámka pod čiarou k odkazu 23a) znie:

 

23a) § 43a ods.2 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.“.

 

7. V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2011

___________________________________________________________________

 

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-zakon-psy-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.