10 dôvodov na ustanovenie prírodného duchovna.

Ako si už mnohí všimli, snažili sme sa po dlhú dobu o odluku cirkvi od štátu, za ktorú je aj väčšina kresťanov. Mocenské kruhy to odmietajú a tak sa nám zdá po dobu, kým odluka  nie je, jednoduchšie zaoberať sa prihlásením sa  k prírodnému duchovnu a teda ustanovením (registráciou) spoločnosti prírodného duchovna.

V minulých dňoch sa vo väčšej miere rozprúdila spoločenská beseda o možnom  ustanovení spoločnosti pre prírodné duchovno, v zmysle registrácie duchovnej spoločnosti. Tejto otázke sa venovala aj sobotňajšia Rada Rodného kruhu – spoločnosti pre pôvodné prírodné duchovno.

DUCHOVNO, NIE NÁBOŽENSTVO

Hneď na úvod treba pripomenúť, že na Slovensku je to „ošetrené“ zákonom o cirkvách a náboženských spoločnostiach, čo je nesprávny názov pre všeobecný zákon týkajúci sa vyznania. Okrem nášho vedomectva, ktoré označenie „náboženstvo“ odmieta, sú vo svete napríklad 4 veľké celky, ktoré nezodpovedajú pojmu náboženstvo: Taoizmus, Konfucionizmus a buddhizmus no kmeňové podoby pôvodných duchovných prúdov. Kmeňové duchovná sú často označované ako „šamanizmus“, sú v bezpočte podôb, keďže ide o pôvodné kmeňové duchovná, istým spôsobom k nim patrí aj japonský šintoizmus – ten ustanovený je  (a domácim štátom uchránený pred inváznymi náboženstvami). Hinduistické duchovná zodpovedajú viac pojmu náboženstvo – tiež sú pôvodné, vzniknuté splynutím indoeurópskeho védskeho duchovna s domácimi duchovno – náboženskými prvkami.

Na Slávnostiach Letného Slnovratu si vyšli na náhornú plošinu 4 stovky ľudí, len na jednom mieste. Obrodený sviatok dnes už slávia prírodní na mnohých miestach v krajine. Obrad čistenia dymom z vybraných zelín sa uskutočňuje v smere po slnku.

No a napríklad u baltských národov sa o ich pôvodnom duchovne vyučuje aj v školách, v niektorých štátoch (severských, baltských) už   sú niektoré pôvodné sviatky (slnovraty) uznané ako pamätné dni či štátne sviatky a teda možno hovoriť o obrode pôvodných prírodných vyznaní, čo je ďalší duchovný jav zatiaľ nezachytený na mapách vyznania. My na našej duchovnej obrode verejne spoločensky pracujeme od roku 1995.

Naše vedomectvo – ktoré v nepretržitom slede vedomcov a vediem – zachovalo sa (i keď len v ľudovej podobe) do konca 20 storočia, keď došlo ku prerodu – k jeho vedomej , celostnej obrode (a teda nejde len o rekonštruizmus) my nepovažujeme za náboženstvo, ale za duchovno. Menovito spomenuté celky (s výnimkou šamanistických prúdov) môžeme vylúčiť zo stavu „ohrozených“ A to práve preto, že si ich domáce kultúry a štáty  chránia.

PôVODNOSŤ I PRÍRODNOSŤ

Vedomectvo ako prírodné duchovno nie je ustanovené ako duchovná spoločnosť, jestvuje zatiaľ občianske združenie, ktoré je vzdelávacieho rázu a vo svojej náplni má aj ochranu a rozvoj pôvodného prírodného duchovna. Je to Rodný kruh. Na jeho podujatiach pravidelne hosťujú členovia spolkov venujúcim sa pôvodnému duchovnu a Rodný kruh popri udržiavaní a ochrane pôvodných výročných sviatkov, zabezpečovania osobných obradov (sobáše, ochrany novorodeniatok a pod.) a iných činnostiach pôsobí ako vzdelávacia spoločnosť.  Skutočnosť je taká, že na Slovensku je toto pôvodné prírodné duchovno hanené, potláčané a vytesňované a to hlavne inváznymi cirkvami a ich politickými služobníkmi a podporovateľmi. Okrem toho, že Rodný kruh ako spoločnosť umožňujúca pestrosť hostí spolky pôvodného duchovna  (s prevažne miestnou alebo inak užšou náplňou), hostí aj domácich a zahraničných priaznivcov iných prírodných kultúr (okruh keltský, severanský, indiánske a iné kultúry). A hostí aj „všeobecne prírodných“, teda ľudí, ktorí majú vybudené vedomie a vieru v sily prírody, v prírodu ako úctyhodnú hodnotu, v posvätné alebo úctyhodné prírodné živly, v prírodný kruh bytostí a podobne. Aj pre tento okruh v podstate nenáboženských ľudí, ale pritom ľudí s duchovným vnímaním tu máme spoločnosť prírodného duchovna Rodný kruh,  ktorý by sa mohol  naďalej spájať ľudí s rôznym prírodným vnímaním, ale so zmyslom pre prírodnú duchovnú kultúru. Takto máme dlhodobo nastavené filozofické vnímanie, ale i užité duchovno a obrady, ktoré z nášho kruhu nevylučujú rôzne odtienky pri vnímaní a zabezpečovaní duchovno-prírodného súladu. Dlhodobo poskytujeme vzdelávacie, ale i ozdravné a obradové služby v miere doterajších možností všetkým, ktorí sa o to prihlásia.

Slávnosti Letného Slnovratu, obrad 4 živly. Tento obrad bol po tisícročie zakazovaný. Nastane konečne vek obrodeného Slnka?

PREČO PRIHLÁSENIE?

Aké by malo teda prihlásenie (registrácia) prírodnej duchovnej spoločnosti význam? Aké sú dôvody prihlásenia k prírodnému duchovnu?

 1. ČESŤ A ZODPOVEDNOSŤ. Po dobu najmenej tisícročia bolo pôvodné prírodné duchovno zakazované, potláčané a vytesňované z verejného života. Za Veľkej Moravy a Uhorska boli za to tresty zhabania majetku, tresty predania do otroctva, tresty smrti, tresty mrzačiace, tresty peňažné a tresty spoločensky obmedzujúce. Podobne to bolo aj v prípade iných prírodných kultúr. Ak máme česť a zodpovednosť, tak máme dôvod sa prihlásiť k dobrým črtám pôvodného prírodného vedomia a viery – a teda k prírodnému duchovnu. V súlade s duchovnom predkov, v prospech teraz žijúcich, i budúcich vedomých pokolení.
 2. BEZPEČNOSŤ A SPRAVODLIVOSŤ: Prenasledovanie prírodných bolo spojené s cirkevno-štátnou mocou, bez štátom uznanej ustanovizne pôvodného duchovna. Bolo jej dôsledkom. Dnes je čas tieto pre nás nepriaznivé spoločenské pomery zmeniť. V prospech väčšej bezpečnosti a spravodlivosti.
 3. NEBUDEŠ PLATIŤ SVOJHO UTLÁČATEĽA. Po ustanovení prírodnej duchovnej spoločnosti nebudú dane a iné odvody prihlásených prúdiť takej duchovnej spoločnosti (spoločnostiam), ktorá nás utláča a vytesňuje.
 4. NAŠE ODVODY SA NÁM VRÁTIA – a budú spravované v prospech našej spoločnosti. Budú použité na vzdelávanie, duchovnú ochranu (i právnu ochranu), mediálne pôsobenie, vydávanie dôležitých diel, správu a ďalšie užitočné veci.
 5. BUDEME MAŤ PRÁVOPLATNÉ OBRADY, ktoré doteraz uskutočňujeme v neprávoplatnej podobe. Ako napríklad právo na plnohodnotné osobné obrady – sobáš, ochrana novorodeniatka, prijímanie mena (vrátane dohliadnutia na neraz upierané právo na zapísanie slovanského mena) tryzna (odprevadenie duše nebožtíka), budeme účinnejšie pôsobiť smerom ku spoločenskému uznaniu našich výročných sviatkov (slnovraty, Svätenie jari a pod.)
 6. PRÍSTUP KU ZNEVÝHODNENÝM SKUPINÁM, ako napríklad k nemocným v ohrození života, umierajúcim, ale i k väzňom, kde majú kňazi prístup, ale vedomecký duchovný prístup k ľuďom prírodného vyznania nemá.
 7. ZAKLADANIE ŠKôL: Mohli by sme založiť Vedomecké učilište (akadémia, seminár, univerzita) pre vzdelávanie znalcov a obradníkov. A otvorilo by to aj lepšie možnosti pre zakladanie základných škôl s vedomeckou výučbou a vydávanie pomôcok pre školy so záujmom o pôvodnú kultúru.
 8. MEDIÁLNY PRÍSTUP vo verejnoprávnych médiách. Ako napríklad vysvetľovanie pôvodných prírodných sviatkov a mnoho iných dôležitých čŕt našej skutočne pôvodnej kultúry. Týmto by sme boli aj menej ohrození podvrhmi a paškvilmi, keďže by sme mali uplatnené právo na vysvetlenie vecí .
 9. PRÁVO NA PRÍRODNÝ SPôSOB OŠETROVANIA – právo na výhradu svedomia i v prípade práva na prírodné udržiavanie zdravia, vrátane práva na prírodnú imunitu (bežnej napr. v oblasti chrípkových ochorení). Tiež by sme mohli posunúť k lepšej podobe skutočné právo na prírodnejšie pôrodníctvo v lepších zdravotníckych zariadeniach, ale i zodpovedajúcejšie a dôstojnejšie možnosti odchodu z tejto podoby sveta.
 10. PRÍRODNÝ SÚLAD NA ZEMI. Je čas obrodiť zemské spoločnosti a vybudovať lepší spôsob duchovnej správy na Matke Zemi. Inými slovami, sú ľudia, ktorí neveria na lepší svet. Sú i takí, ktorí majú spasiteľské syndrómy. No a potom sú takí, ktorí tento svet naozaj zachraňujú.

Zvažujte, priatelia, občania, veľkorodina, týchto 10 dôvodov prihlásenia sa k prírodnému duchovnu. A dajte nám vedieť, aký je váš náhľad, či to podľa vás nemá zmysel, alebo či to vnímate ako zmysluplné alebo duchaplné, prípadne či chcete byť tomuto nášmu možnému spoločnému chodu nápomocní.

 24. 9, Na Medzi,

Žiarislav

vedúci Rodného kruhu – spoločnosti pre pôvodné prírodné duchovno

Výber snímkov: Ladomíra,  Snímky: Ladomíra, Ďuro Shelley,  Štefan Kazi.

Letecká snímka z osláv Letného Slnovratu z r. 2018
Obrad prijímania – obetné chleby alebo koláče s pradávnymi slnečnými znakmi.
Obrad ochrany novorodeniatok je jeden z prechodových obradov v pôvodnom prírodnom duchu.

Podobné články:

Žiarislav píše pápežovi Františkovi – otvorený list

„Vláda založila Úrad pre slobodu vyznania. Bude znova cap záhradníkom?“

Odluka cirkvi od štátu – krok ku dejinnej spravodlivosti

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/10-dovodov-na-ustanovenie-prirodneho-duchovna

4 komentáre

Skočiť na formulár pre pridanie komentáru

  • Eduard Sabo on 28.09.2021 at 18:23
  • Odpoveď

  …myslím, že je to nepochopenie duchovného života, či duchovnej obrody. Žiarislav, alebo aj jeho okolie vynakladajú úsilie na zmenu niečoho, čo už zomiera. Netreba meniť správu štátu, ktorý nám nepatrí. Je potrebne obnoviť dŕžavu, ktorej súčasťou sme, boli sme a budeme. Uvedomiť si túto skutočnosť je prijať skutočnú duchovnú obrodu. My nie sme štát, ani sme nikdy neboli. Dane, média, cirkvi, väznice, či nemocnice, to nie je náš svet. Život v lese, mimo spoločnosti, bez elektriny a novodobých náučných postupov, tiež nie je najlepšie riešene. Prírodné duchovno, znamená žiť vedomí, duchovný život plný rozvoja v súlade s prírodou. Sústava štátnych opatrení, ktorých spolutvorcami sme sa nevedomky stali aj my a ktoré nám spôsobujú zdanlivé starosti, sa dajú vyriešiť prijatím nášho skutočného významu a poslania ako duchovné bytosti. Myslím si, že správna cesta je pokračovať v tom, čo ste doteraz robili. Sebapoznanie, vzdelávanie, upevňovanie rodiny a vytváranie priateľského spoločenstva, uvedomovanie si svojej podstaty.

  1. Asi ide o nejakú významoslovnú otázku. Država v slovanskom jazyku znamená štát, teda držaná vláda, napríklad u Slovincov je to tak dodnes, u Rusov bol aj pojem „samoderžavie“, teda – samodržanie štátnej moci. Napríklad Slováci si svojho času nazvali štát „okolie“, keď vyhlásili Slovenské Okolie a hlavné mesto na Myjave. Nazvať sa to môže akokoľvek a samozrejme, že bližšie máme k našim vlastným označeniam. V rannom stredoveku sme mali názov miestnej spoločnosti „občina“. V občine žili občania a to je tiež zrozumiteľné. Ak ide o vylepšenie spoločnosti, tak názov je nesporne zaujímavý, obsah je určite podstatný.

 1. …“Je to Rodný kruh“…, …“je toto pôvodné prírodné duchovno hanené, potláčané a vytesňované“…, …“vedomecký duchovný prístup k ľuďom“…, …“dajte nám vedieť, aký je váš náhľad“…

  Dnes som už napísal jeden diskusný príspevok na tomto webe a nebol zverejnený. Pred pár dňami som na tomto webe napísal iný diskusný príspevok a tiež nebol zverejnený. Je to chybou, alebo zámerom administrátora?, kôli tomu, že išlo o vyjadrenie odlišného/kritického názoru? Ak niekto takto, podľa mňa dosť silne, obmedzuje diskusiu, je možné, že sa bojí iných názorov, bojí sa diskusie. Ten kto chápe veci a deje, neobáva sa kritických názorov. Prírodné duchovno, bez nových impulzov, novej tvorby zostane len nefunkčnou a neživou skamenelinou (tak ako je to aj v iných oblastiach/s inými vecami). Nebude to potom „rodný kruh“, ale len skamenelina rodného kruhu, alebo to bude namiesto kruhu štruktúrou pyramída (tak ako aj tá RKC ktorá vám nevyhovuje). Nijaký vedomec nie je vševed, tak by mal počúvať a vážiť si aj názory druhých, hoci s nimi nesúhlasí, a aj zverejniť názor, keď sám ponúka na webe možnosť komentovať a vyzýva k tomu. Sťažujete sa na vytesňovanie a sami vytesňujete druhých – nie je to karma? Ja nepíšem len tak do vetra. Vážim si názory druhých, ale aj svoj názor, preto ak ani moje (prípadné) ďalšie komentáre tu nebudú zverejňované, a ani nedostanem odpoveď z akého dôvodu sa to deje, spýtam sa možno/budem to komentovať niekedy neskôr a inde.

  1. Ak ste dnes odoslali komentár a nebol uverejnený tak to je bežné, pretože my sme pracujúci ľudia, ktorí sa sami živia a redakcia Rodná cesta je to, na čom pracujeme zadarmo vo voľnom čase. Takže v redakcii sú redaktori a v Rodnom kruhu, čo je druhá vec, sú tí, ktorí pre Rodný kruh pracujú a teda členovia. Každý z nich sa môže vyjadrovať na snemoch, poradách a iných stretnutiach a redakcia s tým nič nemá, to je druhé pracovisko a práca na oboch týchto pracoviskách je odborná a neplatená. Ak si myslíte, že máte čo ponúknuť v jednom alebo druhom odbore, môžete sa prihlásiť. Dnes sme našli asi 20 neschválených komentárov, z toho sú 2 kritické a schválili sme všetky. My nevytesňujeme druhých, nemáme nijakú spoločenskú moc a netreba si mýliť občiansky štát s dobrovoľnou redakciou. Keď niekto chce uverejňovať svoje práce, z nášho hľadiska môže písať, koľko len chce. Váš ohlas o ktorom hovoríte že ste ho poslali sme v našej pošte nenašli a teda k tomu nemôžeme nič povedať. Ak máte pocit že sa chcete vyjadriť k veci, môžete nám to zaslať. Ak ide o rozsiahlejšiu vec, môže si nájsť médium, ktoré je na to vhodné (vrátane nášho) a môže ho osloviť, ako sa to bežne v slobodnom priestore deje.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.