Vyhlásenie Žiarislava k teóriám takzvaných „slovansko-árijských véd“

Na Slovensku nastala obroda pôvodného – prírodného duchovna vychádzajúca zo staroslovenskej a staroslovanskej tradície našťastie dávno pred prienikom projektu „slovansko-árijských véd“. Na obrázku – obrad letného Slnovratu. Snímka Karol Plicka.

Toto vyhlásenie je potrebné pre jasnejšie rozlíšenie myšlienkových prúdov, ktoré možno používajú niektoré podobné označenia, pojmy alebo znaky, ale ich podstata je rôzna a nezlučiteľná. Hlavným cieľom je možnosť rozlíšenia prejavov a akosti práce tých, ktorí tieto prúdy ustanovili. Vyhlásenie považuje pisateľ za vec osobnej a spoločenskej cti a zodpovednosti.

VEDOMECKÉ UČENIE sa na Slovensku priamym učením, prednáškami, podujatiami a viditeľne aj rôznymi médiami šíri od roku 1995, neskôr aj na sieti.

Jeho podstatou je pôvodná duchovná – vedomecká kultúra založená na znalostiach súladu človeka so svetom, živlami, jeho ďalšími silami, bytosťami živočíšnymi, rastlinnými…  Podstatnými črtami je zušľachťovanie, úcta, súlad s inými bytosťami, celostnosť, rovnováha, spolužitie v ľudskej aj všebytostnej spoločnosti. Nezdôrazňuje rasovú výlučnosť a ani sa týmto nevyhraňuje. Pôsobí prostredníctvom užitých smerov od umeleckých smerov až po prírodné hospodárstvo a dávne zručnosti. Usporadúva pravidelné verené – kultúrne a vzdelávacie podujatia. Vedomectvo vo svojich jazykových a ďalších prostriedkoch vychádza zo staroslovanskej vedomej a duchovnej kultúry a jej predstupňov, ako kultúry baltoslovanskej, indoeurópskej… Vedomectvo v novodobej podobe sa vyvíja vo vzájomnej pozornosti s etnologickou vedou, v pomernom vzájomnom rešpekte.

 

„SLOVANSKO ÁRIJSKÉ VÉDY“: Okolo roku 2010 sa na Slovensku – spočiatku internetom začali šíriť teórie „slovansko-árijských vied“, ktoré sú prekladmi z ruských zdrojov „Staroverskej inglistickej cirkvy pravoslávnych starovercov“, ktorú založil v Omsku pred rokom 2 000 Alexander Chinevič. V Rusku táto skupina sama seba označuje slovom „inglingovia“, na ich čele stojí hore spomenutý páter“. Už tieto neslovanské označenia dávajú tušiť, že ide špekulatívny novotvar a nie o nejaké napájanie sa na staroruský či staroslovanský prúd. Skupina má črty vyhraneného fantasticko-ezoterického prúdu so silným politickým podtextom a výrazným vyhraneným nábojom zameraným vzhľadom na súvislosti s ich vedúcim až iracionálne voči „šedej rase“, pod ktorou si prívrženci predstavujú Židov,  ale aj voči iným rasám, ktoré vraj majú nižší počet čakier, a preto sú podradené. „Slovansko-árijské védy“ narábajú s dlhými sledmi nelogických tvrdení,  pričom sa oháňajú údajnými dôkazmi, ktoré buď dôkazmi vôbec nie sú, alebo „už“ nejestvujú, pretože podľa nich boli nepriateľmi zničené. Títo inglingovia tvrdia, že pochádzajú z inej planéty, a teda nie sú živočíšneho pôvodu, na Zem vraj prileteli na kozmických lodiach pred 40 000 rokmi, teda v staršej dobe kamennej. Hovoria o starých árijských rasách, o Rusoch ako o „Rasénoch“ – teda špeciálnej „Rase“, ktoré mala založiť veľké civilizácie – od Číny až po Egypt. Tvrdia, že Rusi sú Slovania, čo je pochopiteľné, ale z toho im vplýva, že všetci Slovania sú Rusi a všetci Slovania hovorili rusky. Slovenská prekladateľská redakcia inglingov tvrdí, že Slovensko je tiež súčasť Ruska (tzv. Červená Rus – Malá Rus). Okrem „Rusi – Rasy“ čitateľom podhadzujú neskutočne dlhé rady etymologických výmyslov, ktorými balamutia jazykovedne nepodkutých čitateľov. Počnúc tým, že ich sídlo Omsk – je vraj odvodené od „óm“, až po nelogické presvedčenie, že akási stredoveká mapa rozšírenia stepných etník, ktoré boli v stredoveku všeobecne označované ako Tatári,  má dokazovať, že „Tartária“ je akýmsi záhadným svedectvom o praslovanskom  štáte. Skupina používa historikom známy byzantský letopočet, údajne viac než sedem a pol tisíc rokov „starý“, ktorý však označuje ako slovanský („od víťazstva Slovanov nad Číňanmi“). Tento letopočet sa v skutočnosti dostal na územie východných Slovanov s pravoslávnym kresťanstvom a bol tam používaný len niekoľko storočí – do reformy pravoslávia. Ide o špekulatívny výpočet byzantských kňazov podľa údajov z biblického Starého zákona s cieľom vypočítať biblický začiatok sveta, a teda ho spájať s duchovným slovanstvom je nezmysel. „Inglingovia“ (prisvojili si označenie škandinávskej šľachty zo severských ság) nazývajú svoju náboženskú skupinu v duchu svojej obvyklej pojmovej mäteži ako to pravé „pravoslávie“. Svoje podvrhy predstavujú na internete domnelými „akademikmi“, čo ale nezodpovedá  chápaniu tohto pojmu vo vedeckom zmysle. Opovrhujú ostatnými duchovnými  prúdmi, vrátane tých, ktoré sa viacerými spôsobmi napájajú na pôvodnú slovanskú duchovnú kultúru. Prekladmi z ruštiny šíria aj knižné podvrhy, zaštiťujúc sa staroslovanskou kultúrou a radom výmyslov o celosvetovom sprisahaní voči „Rasénom“, teda ruskej slovanskej rase. Indoeurópske korene slov, ktoré sú dodnes podobné vo všetkých indoeurópskych jazykoch, vykladajú ako výsostne slovanské alebo rovno ako ruštinu. V starých písmach a znakoch nachádzajú s veľkou dávkou fantázie staroruskú bukvicu, a to už od staršej kamennej doby. Staroslovanskú dávnu spoločnosť vykladajú ako kastovú a presadzujú kastovú spoločnosť založenú podľa farieb očí… Používajú slovanské a a iné typy svastík s vymyslenými významami a v Rusku na „obradoch“ niektoré skupiny „inglingov“ s obľubou držia pravicu v polohe totožnej s nacistickou zdravicou, čo mali aj na titulke jednej zo svojich kníh. Ich „inglistickej cirkvi“ v Rusku v roku 2004 zrušili registráciu, ich vedúci „páter Di“  sa neskôr dostal pred súd za rasizmus. „Inglingovské“ fantastické vynálezy sa však prostredníctvom internetu dostali na územie Slovenska, Čiech a Moravy a Poľska. Na územie južných Slovanov výrazne neprenikli. Pochopiteľne, v Rusku je táto skupina ostatnými prúdmi, ktorá nepopierajú skutočný vývoj a poznanie, dosť neobľúbená. Podobne je tomu aj na Slovensku a v iných slovanských krajinách. S výraznou dávkou povýšeneckosti a hlavne špekulatívnym výkladom, výmyslami a  a prekrúcaním skutočností sa skupinám šíriacim tzv. „slovansko árijské védy“ v slovanských krajinách podarilo čiastočne zdiskreditovať pôvodné slovanské kultúrne prúdy, ktoré menej rozhľadení nevedia od nich rozlíšiť. Niektorí sa domnievajú, že práve diskreditácia pôvodných slovanských hodnôt bola jedným z cieľov tohto projektu v štýle „fantazy“ a „Rasy“.

Na Slovensku začala obroda pôvodnej kultúry doložená dobovými tlačovinami približne 15 rokov pred prienikom tohto prúdu do krajiny. Vedomeckú kultúru tí, ktorí sa s ňou dostali do styku, vnímajú ako súladnú a priateľskú. Tak by to aj malo ostať.

Staroslovenská a staroslovanská prírodno-duchovná kultúra bola dlhodobo potláčaná, jej duchovné a hmotné prejavy boli na našom území dokázateľne od 9. storočia až do novoveku ničené. Uctievala predkov.  Používala dávne znaky, ale aj ďalšie pravzory z dávnejších dôb, ktoré v ľudovej kultúre prežili dodnes a používame ich aj v dnešnom vedomectve. Týmto sa podobnosť medzi vedomectvom a tvrdeniami z okruhu „slovansko-árijských véd“ končí. Takmer vo všetkom ostatnom nájdeme výrazné rozpory. Zaštiťovanie nenávisti, nevedomstva  a výmyslov pod označenie „slovanstvo“ je v týchto súvislostiach pre nás neprípustné.

Od slovansko-árijských véd sa vyhraňujú aj početné rodnoverecké skupiny a občiny – na Slovensku, v Čechách a v podstate vo všetkých slovanských krajinách vrátane Ruska, Ukrajiny a Bieloruska.

 Tradičná vedomecká kultúra je doložená v etnológii a ďalších vedách. Jej korene sú v dobách pred vznikom feudálnych štátov, teda v kultúrach dávnych Slovanov. V posledných desaťročiach sa zviditeľnil aj novodobý vedomecký smer, a to aj verejnou kultúrnou a publikačnou činnosťou. Vedomectvo je vyjadrené prirodzeným  slovenským a slovanským koreňoslovným jazykom. Je to smer kultúrny, nepolitický, avšak spoločenský, podporujúci a pestujúci prírodný a spoločenský súlad. Preto sa vyhraňuje nielen voči prúdom, šíriacim namiesto vedomia spoločenskú nenávisť, a tiež sa vyhraňuje voči učeniam, ktoré sú v rozpore s vedomým, zdravým uvažovaním a jeho výsledkami.

Okrem spomínaných nebezpečenstiev treba upozorniť aj na rastúci mediálny antislovanizmus, ktorý môže byť v podstatnej miere následkom nevedomej či cielenej politickej polarizácie. To, že niektoré politické, a to aj krajné sily, sa často neoprávnene skrývajú za slovanstvo či pokrytecky aj za slovanské duchovno, nikoho neoprávňuje na všeobecné útoky na tých, ktorí vedome, poctivo a s úctou rozvíjajú pôvodnú, prírodnú, slovanskú kultúru a hlásia sa k nej. Hanobenie slovenstva či slovanstva je takým istým zločinom ako hanobenie akejkoľvek inej etnickej či duchovnej kultúry.

 

Žiarislav,

občianskym menom Miroslav Švický

vedúci spoločnosti Rodný kruh

Stredisko Na Medzi, Kokava nad Rimavicou,

22.10.2018

 

Pozn.red.:

„Inglistickú cirkev“ založil ako „náboženskú spoločnosť“ bývalý študent kabaly a kontaktér UFO Alexander Chinievič („Pater Di“) po návrate z USA.  Hybridné učením na spôsob hviezdnych vojen s posplietanými škandinávsko-indicko-slovansko-židovskými duchovnými prvkami je zjavným novotvarom, ktoré so slovanským duchovnom nemá okrem niekoľkých slov nič spoločného.

 

Články k týmto okruhom:

Slovensky:

https://www.zemislav.eu/ked-odrkyvaci-dejin-mlcia/

http://www.dazbogovivnuci.estranky.sk/clanky/uvahy-a-zamyslenia/o-slovansko-arijskych-vedach-a-konspiracnych-teoriach.html

Dažbogovi vnuci: Slovansko-árijské „voodoo“ alebo vesmírni Slovania medzi nami: http://www.dazbogovivnuci.estranky.sk/clanky/uvahy-a-zamyslenia/slovansko-arijske—-voodoo—-alebo-vesmirni-slovania-medzi-nami.html:

http://www.ved.sk/RC.slovanstvo.fantastika.htm

Česky:

Slovanský kruh: http://www.slovanskykruh.cz/2018/06/slovansko-arijske-vedy/

Miky Skjaera: „Inglingové a páter Dij – zhouba slovanského rodnověří“ (2015): http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1501/inglingove-a-pater-dij-zhouba-slovanskeho-rodnoveri

Sláva!  Srbsko: informačné centrum Svevlad, str. 11: Rodnověrské padělky: Slovansko-árijjské védy

https://vdocuments.mx/slva-srbsko-informacn-centrum-svevlad-rodnoversk-obce-luh-velesa-nov.html

Polsky:

Słowianie i Słowianowierstwo: Oficjalne oświadczenie o Ingliistach oraz Słowiano-Aryjskich Wedach

https://slowianowierstwo.wordpress.com/2016/04/18/oficjalne-oswiadczenie-ingliistach-oraz-slowiano-aryjskich-wedach/

http://lalitamohan-himawanti.blogspot.com/2015/01/inglizm-slowiansko-aryjskie-wedy-i.html

Idac przez las: 9 rzeczy, po których rozpoznasz turbosłowianina.

http://dzikadusza9.blogspot.com/2015/09/9-rzeczy-po-ktorych-rozpoznasz.html

 

9 rzeczy, po których rozpoznasz turbosłowianina

blog polski: Polska, Słowiańszczyzna, polityka

https://opolczykpl.wordpress.com/wedy-slowiansko-aryjskie/

Rusky:

zdroj: О так называемых “Славяно-Арийских Ведах” (а так же о “святой” троице – Левашов/Хиневич/Трехлебов)

http://rodpart.ru/films/4697

Кто придумал Славяно-Арийские Веды и откуда появились инглинги?

https://www.liveinternet.ru/users/2851019/post269369855/

Ukrajina:

http://52kanal.in.ua/novosti-ukrainy/item/6508-1453733470

 

 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/vyhlasenie-ziarislava-k-teoriam-takzvanych-slovansko-arijskych-vied

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.