Úvod k vedomeckému vzdelávaniu: k základom celostne vedomého, prírodného učenia – 1. časť

Napĺňanie a uvoľňovanie – prírodné vzdelávanie bez zbytočných napätí.

Po vyše dvadsiatich rokoch vedomeckého, teda prirodzeného  vzdelávania v rôznych podmienkach, zariadeniach, stupňoch a podobách, po vzdelávaní od predškolského veku až po zrelý a pokročilý vek, prišiel čas na to, aby sme uverejnili state o tomto spôsobe. Táto sústava, spôsobnosť a postupnosť – systematika a metodika – je spracovaná pochopiteľným spôsobom tak, aby sa mohla šíriť v oficiálnych i neformálnych zariadeniach v miere, ktorú si zvolia zodpovední, a tak osviežiť to, čo je vo vzdelávaní zatuhnuté a nahradiť to, čo je tiesnivé, škodlivé, či neúčinné.

Vo vzdelávaní dbáme o to, aby boli bežné predmety výučby prepojené s prírodným cítením a vedomím, ktoré je tak dôležité pre náš život. Spojenie človeka s prírodou cez vedomé a citové spôsoby napomáha lepšiemu stavu spoločnosti. Hodnoty ľudskej kultúry by nemali byť odtrhnuté od životného prostredia, spolužitia človeka s rastlinnými a živočíšnymi druhmi, udomácnenie sa v prostredí prírodných živlov – to všetko sa v našom vzdelávaní uskutočňuje s pomocou dávnych, i nových poznatkov a možnosťami vedy a umenia. Uvedomujeme si, že vedomie (dieťaťa, ale i dospelého) má viacero rovín. Popri rozvoji celostného myslenia dbáme o citové  prepojenie osobnosti s predmetom. Preto využívame príležitosti na priame poznanie a priame citové prepojenie, ktoré nám naše celostne vedomé vzdelávanie umožňuje.  To znamená, že spoznávame rastlinné a živočíšne druhy priamo v ich prirodzenom prostredí, využívame aj priamo pozorované obrazy  zvuky prírody pri zatriedení druhov, ale aj pri ich umeleckom znázornení. Prepájame hodiny hudby a výtvarníctva s prvoukou, prírodovedou a inými predmetmi. Prepojenie predmetov cez ich prirodzené súvislosti je v našom vzdelávaní pestovaným spôsobom vzdelávacej práce. Vo všetkých predmetoch dbáme o jazykovú kultúru, lebo jazyk je našim hlavným dorozumievacím prostriedkom. Pritom vedome rozvíjame od útleho veku cit ku slovám, k vedomému narábaniu so slovami, k pochopeniu slovných koreňov s pomocou koreňoslovia, teda etymológie. Dbáme o celostné pochopenie slovenského jazyka s pomocou vedeckých poznatkov o staroslovanských jazykových základoch a koreňoslovie je pomocným prostriedkom aj pre lepšie pochopenie iných indoeurópskych jazykov.

Učenie môže byť aj príjemné.

Dôležitým prostriedkom rozvoja jednotlivca a spoločnosti v našom vzdelávaní je sledovanie prirodzených stupňov vývoja človeka v dejinách a vývoja dieťaťa v súčasnosti. V tomto smere má dôležitý význam rozvoj prirodzených pohybových daností, rozvoj zručnosti, spoločenskej spolupráce a ďalšie hodnoty, ktoré sú v súlade s vývojom ľudského mozgu, pohybovosti (motoriky) a spoločenských (sociálnych) vzťahov; tieto rozvíjame nielen v rovine učiteľ – učeník, ale aj vo vzájomných vzťahoch vzdelávajúcich sa osobností. Takže staršie, alebo v danej oblasti rozhľadenejšie, či šikovnejšie deti môžu pomáhať svojim druhom a predstavovať im niektoré roviny, potrebné pre lepšie  udomácnenie sa v danej oblasti.

Celostnosť nášho vzdelávania spočíva aj v rozvoji schopnosti hľadieť na danú vec z rôznych stránok. Poznatky rôznych predmetov a rôznych dôb sa tak nemusia navzájom vždy vylučovať, ale naopak, môžeme sa snažiť o pochopenie, prečo za daných okolností, v danej dobe, či danom stave vnímali ľudia dané javy takto, ale za iných okolností už inak. Túto zásadu celostného vnímania môžeme používať pri poznaní a rozvoji kultúry (práca  s dejinnými pravzormi vo výtvarníctve, hudbe, či iných oblastiach), ale vo vede (pri porozumení smerov dávnovekej fyziky štyroch živlov, potom pohybovej mechaniky a napokon správy z kvantovej fyziky, v ktorej medzi hmotou a energiou znovu nie je jasná deliaca čiara).

Prepájanie predmetov: Deti kreslia, čo si zapamätali z učenia prírodopisu.

 

Pri vzdelávaní dbáme o rovnováhu pochopenia vesmírnych javov (všeobecné poznatky exaktnej vedy) s miestnou prírodou a kultúrou (folklór, dôraz na karpatskú, slovenskú,  miestnu (tatranskú, či inú) kultúru, pestovanie na políčkach priamo v blízkosti miesta vzdelávania).

Celostne vedomé, prírodného vzdelávanie je otvorené pre ľudí od predškolského veku až po zrelý a pokročilý vek. Vzdelávanie je teda celoživotným spôsobom zušľachťovania na ceste k celostnému vedomiu a citovému naplneniu.

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/uvod-k-zakladom-celostne-vedomeho-prirodneho-vzdelavania-vedomeckeho-vzdelavania

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.