O PÔVODE A KOREŇOSLOVÍ GRANTU

ČO ZNAMENÁ GRANT?

Sľúbiť, zaručiť, priznať, zmocniť, dovoliť…

Akademický slovník cudzích slov opisuje grant ako „formu štipendia udeľovanú obyčajne vedeckému pracovisku alebo kolektívu na riešenie určitej výskumnej úlohy“, Krátky slovník slovenského jazyka zase ako „jednorazové pridelenie finančných prostriedkov (obyčajne kolektívu) na vyriešenie termínovanej výskumnej a podobnej úlohy“. Grant sa teda vyznačuje tým, že je (na rozdiel od dotácií) jednorazový a obmedzený na určitú presnú vec. Po správnosti by sa prostriedky z grantu mali použiť len na veci presne stanovené v podanom projekte, na základe ktorého bol grant schválený.

Takto tomu rozumejú súčasní (prípadne nedávno minulí) slovenskí jazykovedci. Život ma však naučil, že skutočný význam slov sa odkrýva, až keď človek zistí, ako vznikli, čo znamenajú v jazyku, z ktorého sme ich prevzali (ak ide o cudzie slová) alebo čo znamenajú jednotlivé časti slova (ak ide o zložené slová).

Napr. trpezlivý je zložené slovo zo slov trpieťzlo. Po anglicky sa trpezlivý povie patient [pejšnt], je to slovo prevzaté z latinčiny, kde sa však číta úplne inak: [pacient]. A hľa – už vieme, čo je hlavným rysom pacienta u lekára. Pacient je totiž človek, ktorý trpí. Trpí chorobu, ktorú vníma ako zlo.

Keď si túto súvislosť človek uvedomí, zrazu sa začne na dané slovo a jeho používanie pozerať trochu (úplne?) inak. Keď si takéto súvislosti začne uvedomovať u mnohých (najlepšie u všetkých) slov, výrazne sa tým zmení jeho vzťah k jazyku. Obzvlášť, keď je to jeho rodný jazyk. Pravda, nie každý má dar ľahkého si osvojenia cudzieho jazyka. Ale od toho tu práve máme jazykovedcov a slovníky, ktoré práve pre nás pripravujú. Domyslenie súvislostí je už však na nás samotných.

Čo nám povie jazykový rozbor slova grant?

Slovo grant sme prevzali z angličtiny. Anglický koreňoslovný (etymologický) slovník hovori, že grant je: „early 13c., what is agreed to, from Anglo-Fr. graunter, from O.Fr. granter, variant of creanterto promise, guarantee, confirm, authorize,“ from L. credentem (nom. credens), prp. of credereto believe, to trust. The verb is first attested c.1300. To take (something) for granted (1610s) is from the sense of admitted, acknowledged.“

Môj pokus o preklad (s nahradením skratiek za plné znenie): „Slovo z raného 13. storočia, vo význame čo je odsúhlasené (čomu bol vydaný súhlas), z anglo-francúzskeho graunter, zo staro-francúzskeho granter, obmena creantersľúbiť, zaručiť, potvrdiť, zmocniť (príp. splnomocniť), z latinského credentem (v prvom páde: credens), čo je podstatné meno odvodené od slovesa credereveriť, dôverovať. Sloveso je prvý krát doložené okolo roku 1300. Pokladať niečo za grantované (slovné spojenie doložené okolo roku 1610) je v zmysle priznať, pripustiť, uznať, dovoliť, potvrdiť.“

K tomuto vysvetleniu z anglického koreňoslovného slovníka sa vrátim v závere článku, keď sa ukáže, čo všetko sa z neho môžeme naučiť, pochopiť a vziať si do života.

V 13. storočí bol v Anglicku i inde tvrdý stredovek s lénnou sústavou (léno – z nemeckého das Lehen, niekedy sa používa aj výraz dŕžava, ale ten má trochu iný význam) a podobnými „vymoženosťami“ tzv. feudálneho spoločenského zriadenia. Kto to bol feudál?

 

Krátky slovník slovenského jazyka: za feudalizmu príslušník vládnucej triedy, vlastník léna.

 

Akademický slovník cudzích slov: (v stredoveku) príslušník vládnucej vrstvy (panovník, šľachta, duchovenstvo), ktorý vlastnil pôdu (feudum) a požíval príslušné práva a stavovské privilégiá.

 

Synonymický slovník slovenčiny: majiteľ pôdy v lénnom zriadení • zemepán • lénnik (majiteľ léna).

 

Slovník slovenského jazyka: za feudalizmu majiteľ pôdy obrábanej nevoľníkmi, vlastník feuda, šľachtic, veľmož.

Ako vypadala lénna sústava? Slovenská Wikipédia – slobodná encyklopédia ju opisuje takto:

„Vazal musel najmä poskytovať svojmu pánovi vojenskú službu a pán mal povinnosť vazala ochraňovať. Neskôr pribudol rad rôznych iných služieb (štátna služba, súdna služba a podobne). Postupne vznikla spoločenská pyramída lénnych vzťahov, na vrchole ktorej stál panovník ako prvotný prideľovač léna, pod ním rôzni šľachtici a duchovní, ktorí léno im pôvodne pridelené prideľovali ďalším osobám atď. Na najnižšom stupni pyramídy boli poddaní, ktorí dostali pôdu iba do užívania (nie ako léno) a za jej používanie odvádzali tzv. feudálnu rentu.

Lénny systém sa v Európe vyvinul najmä v jej západnej a strednej časti spojením rímskoprávnych, keltských a germánsko-slovanských prvkov družinového pomeru. Začiatky možno vidieť na sklonku Rímskej ríše, keď kolóni platili poplatok za prepožičanú pôdu. Klasickú podobu feudalizmus získal vo Franskej ríši v 8.–9. storočí. Od konca stredoveku lénny systém postupne zanikal.

Na Slovensku lénny systém existoval v Nitrianskom kniežatstve, na Veľkej Morave a najmä v Uhorsku za vlády Arpádovcov. Posledné zvyšky lénnych vzťahov na Slovensku zanikli v roku 1848 resp. až 1918.“

Šikmým písmom (kurzívou) som zvýraznil slovenské výrazy priamo súvisiace s anglickým výrazom grant.

 

 

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-o-povode-grantu-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.