Pravidlá predstavenia a ponuky na Gazdovskej obrode

Pravidlá predstavenia a ponuky gazdovských, remeselných a umeleckých výrobkov na podujatiach Gazdovskej obrody

V rámci celospoločenského hospodárstva vítame akékoľvek zdravé a dobré hospodárske snaženia. Priestor na podujatiach Gazdovskej obrody je však vymedzený. Pre vlastné podujatia Gazdovskej obrody sme preto vytvorili s cieľom ochrany prírodného zamerania určité pravidlá, vyplývajúce z prirodzeného rázu tejto spoločnosti, aby sme mohli čo najlepšie využiť daný priestor v prospech spoločných záujmov.

  1. Jednoznačne podporujeme prírodné hospodárstvo s dôrazom na domácky spôsob pestovania rastlín, chovu zvierat a tvorenia výrobkov. Podobne podporujeme aj domáce remeslá a umelecké prúdy, pričom vítame nadväznosť na pôvodné hodnoty.
  2. Poskytujeme priestor pre prvovýrobcov. Pričom nevylučujeme, že napríklad výrobca píšťal, či košíkov môže priniesť aj výrobky svojho priateľa.
  3. Neposkytujeme priestor továrenským výrobkom, akými sú napríklad továrensky vyrobené prívesky, nálepky, tričká a iné továrenské odevy, továrenské výrobky ani z bylín či dreva, ani tyčinky, továrenské náradie a pod.
  4. Predchádzajúce obmedzenie sa nevzťahuje na knižné, hudobné a ďalšie diela vyjadrujúce, či podporujúce pôvodnú, prírodnú kultúru a prírodný spôsob hospodárenia. Podporujeme diela domácich autorov. Zo zahraničných prijímame diela v podaní našich hostí. Napríklad hosť z Čiech, Poľska, či inej krajiny, môže priniesť dielo z vlasti, ak sa týka zamerania podujatia.
  5. Podporujeme prírodné hospodárstvo aj našou pôvodnou prírodnou, teda i gazdovskou – hospodárskou kultúrou, do ktorej patrí aj pôvodné prírodné zvykoslovie a obradoslovie (Dožinky, tanec Turoňa a pod…). S  dôrazom na  všeobecné prírodné  zameranie na svojej pôde nedávame priestor pre politickú a náboženskú propagáciu a neuplatňujeme ani národnostné vyhranenia.
  6. Gazdovská obroda si vyhradzuje právo vo svojom zodpovednom priestore poskytovať správy a aj tlačené oznamy (letáky) o svojej činnosti a o svojich podujatiach, ako aj o podujatiach, ktoré súvisia s jej činnosťou. Môže pritom (GO) poskytnúť priestor aj pre oznamy o podujatiach mimo svojej pôdy, ak spĺňajú podmienky zamerania Gazdovskej obrody, čo podlieha schváleniu usporiadateľom.
  7. Gazdovia – prírodný hospodári a remeselníci – môžu predstaviť svoju činnosť, tvorbu a ponuku primeranými letákmi o svojej domovej, rodinnej či občinovej hospodárskej činnosti, ktorá môže a nemusí byť úradne podložená, ak táto činnosť je v súlade s hore uvedenými cieľmi.
  8. Vzhľadom na obmedzený priestor a ráz  usporiadatelia i predstavovatelia sú zodpovední za rozsah jednotlivých ukážok a ponúk. Napríklad na Zhromaždení Gazdovskej obrody na Halaši Zbojská sa budú musieť ponúkajúci uskromniť s obmedzeným priestorom v sále, aby to nenarušovalo celkový chod. Toto sa dá riešiť napríklad tým, že na stolíku sú vyložené veci v únosnej miere a zvyšok je pod stolíkom, či vo voze.
  9. Gazdovia a remeselníci, ktorí na podujatí predajom „v stánku“ zhodnocujú výrobky a výpestky, môžu spätne podporiť podujatie GO, hlavne ak má nezanedbateľné hospodárske náklady, napríklad na zabezpečenie  sály, techniky, výpravy, prednášajúcich, hudobných vystúpení a podobne. Keďže Gazdovská obroda pracuje bez grantov, dotácií a reklám, je vnútorná podpora spôsobom úplne prirodzeným.
  10. Tieto  podmienky vyplývajú z už stanoveného, prirodzeného zamerania spoločenstva Gazdovská obroda a ako také  môžu byť upresnené, upravené, rozšírené.  Vo vyhranenej dobe ich možno pripomienkovať. V prípade nejasností sa môžete obrátiť na usporiadateľov.

Zverejnené 17. 3. r. 18.

Zhromaždenie Gazdovskej obrody 24. – 25.3.18

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/pravidla-predstavenia-ponuky-na-gazdovskej-obrode

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.