Nová výzva pre poľnohospodárov: Malý poľnohospodár

Zuzana Homolová, vedúca Ekotrendu, odpovedá na Rodnej ceste.

Rodná Cesta: Na ostatnom zhromaždení Gazdovskej obrody ste vyzývali pôdohospodárov, aby sa zapojili do výzvy „Malý farmár“. Pred dvoma rokmi tu bola výzva „Mladý poľnohospodár“, ktorej cieľom bola podpora začínajúcich gazdov. Prihlásili sa ich dvetisíc a z tých, ktorí spĺňali podmienky, nich nejakým spôsobom vybrali len 500 žiadostí. PPA za chodu menila podmienky a mnohí prihlásení majú pocit, že PPA ich až šikanovala nezmyselnými požiadavkami. Mnohí sa teda prihlásili za SHR a po nadobudnutí živnosti mnohí sa dostali do peňažne nevýhodnejšej polohy. Napríklad museli si kúpiť statky, niektorí sa zadĺžili, aby vykázali vlastnú 25 percentnú účasť – to v rozpore s pôvodnými podmienkami –  a doteraz nedostali ani Euro. PPA jednostranne mení podmienky, naťahuje ľudí a títo úradníci sa správajú, akoby mali rozdávať svoje vlastné peniaze,pritom sú to peniaze štátne a oni ich na rozdiel od mladých farmárov aj každý mesiac trovia. Ak vôbec bola niekedy nejaká dôvera základných pôdohosdpodárov v túto štátnu inštitúciu, tak po nej nezostala ani stopa. Bežní ľudia sú presvedčení, že peniaze si rozdelia veľkopodnikatelia
potuteľne poprepájaní so štátnou správou a malý zvyšok podhodia niekoľkým drobným pôdohospodárom, aby vykázali aj nejaké výsledky. Prečo by drobní, či základní pôdohospodári teraz vypisovali žiadosti na ďalšiu výzvu, keď
predchádzajúcu vzhliadli ako podfuk?

Zdroj snímky: slovenskainzercia.sk

 

Zuzana Homolová: So všetkým súhlasím, ale myslím si, že tých 2000 žiadostí bola aj určitá odpoveď z vidieka. V súčasnosti sa chystá ďalšia výzva pre mladých, čo vnímam ako dôsledok zvýšeného záujmu o tento produkt MPaRV SR. Verím, že bude umožnené sa prihlásiť aj neúspešným žiadateľom z prvej výzvy pre mladých, nakoľko sa kompetentní vyjadrili, že „ projekty boli veľmi dobré, ale nebolo dostatok peňazí“. Stačí, keď ministerstvo pôdohospodárstva dá do novej výzvy pre mladých, že sa môžu prihlásiť všetci, ktorí začali podnikať v poľnohospodárstve po vyhlásení prvej výzvy.

Takže oprášte svoje projekty a prihláste sa, keď bude vyhlásená druhá výzva pre mladých farmárov !

Aktuálna výzva pre malých farmárov (podávanie žiadostí od 3. do 13.4.2018) je pre všetkých, ktorí :

  • sú podnikatelia v poľnohospodárstve minimálne 2 roky (SHR, s.r.o.)
  • žiadali už 3 roky nejaké priame platby z platobnej agentúry
  • majú farmu s hodnotou podľa tabuľky rozlíšenia štandardného výstupu od 4000 eur do 7999eur, pričom pri komoditách ako sú zemiaky, zelenina, melóny, jahody, vinohrady a dojnice je horná hranica posunutá na 9999 eur, t.j. vypočítajú si z tabuľky hodnotu ich farmy a pokiaľ do nej spadajú, tak sú oprávnení žiadatelia
  • majú všetky zvieratá, ktoré si napočítali v tabuľke zaevidované v centrálnej evidencii v Žiline
  • majú minimálne 60 bodov zo 100 v tabuľke 2.5.2 výzvy

Aj keď je celá výzva zle napísaná a sú tam aj také nezmysly ako napríklad, že: „na podporu nie je oprávnený podnik, ktorý v roku 2017 podal žiadosť o priamu podporu obsahujúcu aj komodity, ktoré nie sú uvedené v danej tabuľke rozlíšenia. Táto podmienka sa nevzťahuje na roky 2015 a 2016. Oprávneným žiadateľom taktiež nie je poľnohospodársky podnik, ktorého podnikanie v čase predloženia žiadosti zahŕňa aj iné poľnohospodárske komodity, ktoré nie sú uvedené v danej tabuľke rozlíšenia a/alebo ktorý vykonáva aj inú poľnohospodársku činnosť (napr. poskytovanie služieb v sektore, chov rýb a pod. – preukazuje sa formou čestného vyhlásenia).“

Čo v ľudskej reči znamená, že kto si žiadal v roku 2017 priame platby na trvalé trávne porasty, resp. krmoviny alebo obilie na ornej pôde – nemá nárok, alebo ten, kto pri farmárčení robí poradenstvo pre iných farmárov – nemá nárok. Pevne verím, že túto hlúposť vyhlasovateľ do podávania žiadostí zruší. Veď podľa toho by mal farmár chovať zvieratá asi na balkóne !

Keď celkovú sumu 4 950 000 eur vydelíme 15 000, vyjde nám číslo 330, čo je počet malých farmárov, ktorí budú z tejto výzvy podporení. Je to výsmech slovenského vidieka! Veď doteraz si 10 % možných poberateľov rôznych poľnohospodárskych dotácií rozdelilo 90 % peňazí! Je však na každom z nás, či chceme tento Absurdistan zmeniť.

Týmto vyzývam všetkých, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky, aby si žiadosť podali. Pokiaľ to nerobíme, budú v Bratislave na koni a utvrdia sa v svojom pomýlenom názore, že na Slovensku nie sú ľudia, ktorí chcú žiť na vidieku z vlastnej práce. V konečnom dôsledku im zostane 5 miliónov eur pre ich „verných“.

Projekt nie je zložitý, treba si len nastaviť, či z obdržaných peňazí chceme kúpiť stroj, pôdu, resp. budeme z nich platiť výplatu a odvody niekomu, kto nám aj tak pomáha. Vzor projektu nájdete na: http://mladyfarmar.sk/node/120

Je to síce na výzvu „mladý farmár“, ale štruktúra je veľmi podobná.

15 tisíc eur (vo forme dvoch splátok po dobu maximálne 5 rokov, pričom 50 % podpory sa vypláca pri podpise zmluvy a 50 % po správnej realizácii projektu) nie je síce veľa, ale ani málo.

 

Tabuľka rozlíšenia štandardného výstupu v závislosti od komodity:

Oprávnená komodita merná jednotka Hodnota štandardného výstupu v EUR na mernú jednotku Maximálna hodnota štandardného výstupu v EURpri podaní ŽoNFP
(1) (2) (3) (4)
Rastlinná výroba
Strukoviny ha 572,12 7 999
Zemiaky ha 3 688,20 9 999
Aromatické, liečivé, koreninové rastliny a byliny ha 1 788,11 7 999
Zelenina, melóny a jahody: x x x
–   otvorené priestranstvo (orná pôda) ha 4 877,46 9 999
Ovocie mierneho pásma: x x x
–   sady ha 1 562,92 7 999
Vinohrady ha 2 272,39 9 999
Živočíšna výroba
Kone a koňovité zvieratá ks 707,27 7 999
Hovädzí dobytok x x x
HD mladší ako 1 rok ks 322,25 7 999
býky od 1 do 2 rokov ks 596,59 7 999
jalovice od 1 do 2 rokov ks 491,16 7 999
býky staršie ako 2 roky ks 340,41 7 999
jalovice staršie ako 2 roky ks 644,47 7 999
dojnice ks 2 608,28 9 999
ostatné kravy staršie ako 2 roky ks 303,50 7 999
Ovce x x x
bahnice ks 86,72 7 999
jarky ks 74,50 7 999
ostatné ovce ks 58,50 7 999
Kozy x x x
chovné[1] samice ks 207,00 7 999
ostatné ks 181,00 7 999
Ošípané x x x
prasiatka (do 20 kg) ks 63,31 7 999
Chovné6 prasnice ks 840,60 7 999
ostatné ošípané ks 213,30 7 999
Hydina x x x
brojlery ks 10,77 7 999
nosnice ks 17,79 7 999
morky ks 14,95 7 999
kačky ks 14,95 7 999
husi ks 14,95 7 999
ostatná hydina ks 14,95 7 999
Králiky – chovné6 samice ks 50,00 7 999
Včelstvá – úľ ks 160,00 7 999

 

[1] V prípade chovných zvierat sa vyžaduje potvrdenie z plemennej knihy, v prípade králikov predloženie dokladov o pôvode samice.

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/nova-vyzva-pre-polnohospodarov-maly-polnohospodar

1 komentár

  1. Asi najmúdrejšie je žiadne dotácie nepýtať, a snažiť sa hospodáriť max. efektívne a inovatívne. Veď ani za Rak.-Uhorka či za 1. ČSR roľníci nič nedostávali a mnohí prosperovali.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.