„Dobrodružstvo“ mladých poľnohospodárov s úradmi

Obecné a mestské úrady vyžadovali na registráciu SHR vlastníctvo pôdy nad rámec zákona

 

Obecné úrady nemajú právny nárok vyžadovať pri zápise súkromne hospodáriaceho roľníka do evidencie SHR predloženie listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy na pôdu.


 

VýzV.IMG_0948va „mladý poľnohospodár“, ktorá má v marci tohto roku „uzávierku“, je projekt Európskej únie a národných štátov, teda i Slovenskej republiky. Jej cieľom je podporiť mladých poľnohospodárov, prípadne tých, ktorí sa nimi chcú stať a hospodárenie bude ich hlavným príjmom. A teda tento projekt je otvorený aj pre tých , ktorí zatiaľ žiadnu poľnohospodársku pôdu nevlastnia a ani ju nemajú zatiaľ prenajatú. Základnou podmienkou je, aby sa žiadateľ registroval na obecnom alebo mestskom úrade ako „samostatne hospodáriaci roľník“ (SHR). Úradníci niektorých miestnych samospráv však vyžadovali vlastníctvo pôdy, alebo jej prenájom, čo je v rozpore so zákonom stanovenou normou. Toto sa stalo vo viacerých obciach a mestách predmetom sporu. Prečo úradníci vyžadovali vlastníctvo pôdy a v jednom prípade navyše aj výpis z registra trestov? Dôvod je neuveriteľne jednoduchý: na internete vraj koluje nejaká žiadosť bez oficiálneho označenia, ktorú si úradníci sťahujú a bez prieskumu zákonného stavu ju potom predkladajú na vypísanie žiadateľom. Z Gazdovskej obrody sa po našich oznamoch bolo registrovať ako SHR do 10 ľudí, o ktorých vieme. Niekoľkým prijali žiadosť bez ťažkostí, iným robili úradníci spomenuté prieky. 

CESTOVAŤ CELÁ DEŇ NA ÚRAD EŠTE NEZNAMENÁ VYBAVIŤ

Napríklad Michal Pallo cestoval pre registráciu cez polovicu Slovenska a nedostal ju: „Dnes som si šiel vybaviť potvrdenie o tom, že som samostatne hospodáriaci roľník v mieste môjho trvalého pobytu, teda v Dlhom Poli. Vojdem do dverí s úsmevom pozdravím a oznámim, s akým účelom prichádzam. Starostka vedela o čo ide, volali sme spolu vopred. Začala s tým, čo všetko k tomu potrebujem: vypísať žiadosť, list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu,… Tu som jej aj pracovníčkam ukázal Predpis č. 105/1990 Zb. Zákon o súkromnom podnikaní. A teda, že odo mňa žiadajú niečo, čo nie je v zákone. Starostka ihneď volala do Bratislavy, že si to musí overiť. Aj po dlhšom rozhovore a pátraní mi nevedeli povedať na základe akého zákona alebo predpisu odo mňa požadujú tieto dokumenty. Nakoniec vysvitlo, že žiadosť, ktorú som medzičasom vypísal, si voľne stiahli zo siete a túto upravili na žiadosť Dlhého Poľa. Návštevu Obecného úradu skončila tým, že som podal vypísanú žiadosť a starostka musí počkať na to, čo jej povedia z Bratislavy“.

To bol však, ako sme zistili, spočiatku lepší prípad. Napríklad v Rimavskej Sobote si bola podať žiadosť Petra, ktorá preto pricestovala z Prahy, avšak nedovolili jej ani podať si žiadosť. To sa podarilo až po opätovných pokusoch na základe poradenstva z Gazdovskej obrody. V minulom týždni sme sa dozvedeli, že približne na každom druhom úrade, na ktorý sa obrátili naši žiadatelia o SHR, sú podobné ťažkosti. A tak v piatok pisateľ článku začal telefonovať a vypisovať súrne žiadosti od vyjadrenie zodpovedných úradníkov ministerstva. V podstate hneď sa podarilo získať ústne vyjadrenie ministerského právnika, ale len ústne, zatiaľ nie oficiálne, z ktorého vyplývalo, že ak samospráva podmieňuje registráciu SHR vlastníctvom, alebo prenájmom pôdy, takéto správanie je nad rámec zákona. Tiež sme dostali vyjadrenie, podľa ktorého by bolo nad rámec zákona, keby si mestský úrad vydal klauzulu o rozšírených podmienkach registrácie. Takéto správanie ohlásené na jednom z mestských úradov považoval ministerský právnik za značne prestrelené. S týmito správami sme čakali na oficiálne vyjadrenie a hrali sme o čas, keďže na dvoch úradoch pripomenuli vedúci úradníci, že lehota vybavenia žiadosti je 30 dní. APA (PPA – Poľnohospodárska platobná agentúra) – odpovedala: „Táto otázka ale nie je smerovaná na PPA – SHR evidujú obecné úrady/mestské úrady. PPA iba požaduje, aby bol zaregistrovaný ako SHR – pri kontrole nepožadujeme aby mal akýkoľvek vzťah k pôde alebo zaregistrovaný chov v rámci živočíšnej výroby pri podaní ŽoNFP. S pozdravom Katarína Rešetová“

V.IMG_0952OZBROJENÍ PAPIEROM BIJÚ NA BRÁNY ÚRADOV

Keďže vieme, že tieto žiadosti sa vybavujú bežne na počkanie a evidenčné číslo SHR môže potom čakateľ dostať behom pár dní, tlačili sme na včasné vyjadrenie z ministerstva a na obecné a mestské úrady. Mladých poľnohospodárov, ktorí mali sklony cúvnuť pred správaním úradov a nechať to tak, sme vyzbrojili na stránke Rodnej cesty napríklad aj takouto radou: Naozaj žiadny zákon nepredpisuje na SHR vlastníctvo pôdy a ani hospodárenie. Podľa zákonov SR – Predpis č.105 / 1990 Zb. Zákon o súkromnom podnikaní v časti II.A v §12b je presne stanovená (1) povinnosť príslušného orgánu zapísať SHR na základe jeho ohlásenia a treba na to zdokladovať len (2) meno a priezvisko SHR, miesto trvalého bydliska, rod. číslo, príp. údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, pokiaľ si to druh činnosti podľa predpisov vyžaduje. Vôbec nijaká zmienka o pôde. Vytlačte si tento predpis keď idete na úrad. Pokiaľ by vám to odmietli vydať, hneď volajte na príslušné ministerstvo, novinárov, prípadne dajte vedieť nám. Žiadajte správu na základe akého odseku akého paragrafu alebo akého nariadenia akého čísla vám to chcú odmietnuť.

Nakoniec sa ukázali ako podstatné dve oficiálne vyjadrenia z ministerstva pôdohospodárstva, ktoré ukončili tento

spor o registráciu SHR.

„…podľa § 12b ods. 2 a § 12c ods. 2 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov … sa v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov … uvádzajú údaje týkajúce sa mena a priezviska samostatne hospodáriaceho roľníka, jeho trvalého bydliska (pobytu),rodného čísla, osobitných oprávnení alebo povolení, pokiaľ sa tie podľa osobitných predpisov pre určitý druh činnosti vyžadujú, a pridelené identifikačné číslo….zákon neposkytuje právny podklad pre rozšírenie náležitostí ohlásenia nad rozsah údajov, ktoré sa podľa zákona majú do evidencie zapisovať, to znamená, že podmienkou evidovania samostatne hospodáriaceho roľníka nie je preukazovanie vlastníckeho ani nájomného vzťahu k pozemku…. JUDr. Marek Molitoris Odbor komunikácie a marketingu Kancelária ministra.“ (celé vyjadrenie uvádzame v prílohe pod článkom).

Ešte predtým nám Zuzana Homolová, ktorá ako levica zastáva práva poľnohospodárov a poskytuje nám bezplatné poradenstvo, preposlala odpoveď na tú istú otázku, ktorú poskytol pre Vidiecku platformu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Barbarič, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka: „Obecné úrady nemajú právny nárok vyžadovať pri zápise súkromne hospodáriaceho roľníka do evidencie SHR predloženie listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy na pôdu.“

SEDEM STATOČNÝCH TO ZATIAĽ NEVZDÁVA

No a takto sa nám zatiaľ vyvíja pokus začínajúcich gazdov o založenie prírodného hospodárstva ako živnosti, ktorej cieľom je zabezpečovanie potravín pre seba aj pre iných a posilnenie aspoň čiastočnej potravinovej sebestačnosti a výroby zdravej stravy v krajine slovenskej. Mnohí to vzdali hneď v úvode, tých je veľké množstvo – keďže uverili, že vlastníctvo pôdy je naozaj podmienkou žiadosti o mladého poľnohospodára a SHR, pričom v obehu sú aj iné nedorozumenia, ako napríklad údajné „verejné obstarávanie“ – píšeme o tom na stránke. Niektorí to ale nevzdali. Na prvý úkon – registráciu SHR, čo by mala byť bežná a jednoduchá úradná záležitosť, sme potrebovali týždeň bojov o správny a právny prístup úradov. Toto je len prvý krok na mesačnej ceste, ktorá by mala vyústiť podaním hotovej a celostnej žiadosti. Dobrá správa je, že zo skupinky siedmych statočných z Gazdovskej obrody, to zatiaľ nikto nevzdal.

Ž.slav

snímka: pisateľ

Poznámka:

Ak sú ďalší takí, ktorí potrebujú podporu a poradenstvo, v rámci našich možností ho poskytujeme na fb stránke Rodnej cesty v článku „Mladý farmár“zo 7.2.16, presnejšie „Mladý poľnohospodár“… (https://www.facebook.com/ziarislav), ktorý je prístupný pre priateľov tejto stránky.

PRÍLOHA: Právne vyjadrenie z Ministerstva pôdohospodárstva…

Vec: Vyžadovanie dokladov nad rámec zákona pri registrácia SHR na obecných a mestkých úradoch,

Dobrý deň,

Píšem Vám po telefonických rozhovoroch o prieťahoch, ktoré sa dejú denne na úradoch samospráv vo veci registrácie samostatne hospodáriacich roľníkov. Registrácia SHR je jednou z podmienok pre uchádzanie sa o jednorázový príspevok výzvy „Mladý poľnohospodár“, čo je spoločný projekt EU a SR s uzávierkou v prvej polovici marca tohto roku. Na získanie mnohých ďalších dokladov je potrebné evidenčné číslo SHR a podľa našich správ v týchto dňoch odmietli túto registráciu na niekoľkých úradoch samospráv s tým, že vraj je potrebný doklad o vlastníctve pozemku alebo o jeho prenájme. Keďže ide o projekt pre mladých hospodárov, ktorí ešte nemusia mať pôdu, keďže začínajú, overili sme si dostupné právne predpisy a nikde sme nenašli podmienku vlastníctva alebo prenájmu pôdy. Zo dňa na deň sa kráti čas potrebný na získanie ďalších dokladov pre tento štátny projekt. A preto vás žiadame, aby ste vydali vyhlásenie o tom, či je alebo nie je na túto registráciu potrebné potvrdenie o pozemkoch. Dnes odmietli registráciu v Dlhom poli a Kokave nad Rimavicou s tým, že vraj niekde na internete je napísané že vlastníctvo pôdy na to treba.

Včera to isté oznámili žiadateľovi na úrade v Rimavskej sobote… Nikde však neboli schopní povedať, na základe akých predpisov tak registráciu nechcú vydať. Zdá sa, ako keby medzi samosprávami kolovali nejaké mylné informácie o tejto veci.

Táto vec je vzhľadom na časové súvislosti naliehavá a preto žiadame o urýchlené riešenie v podoby vyhlásenia alebo oznamu o riešení tejto záležitosti v súlade s právnym poriadkom SR.

Vďaka vopred za skoré riešenie.

12.2. 2016

Za združenie poľnohospodárov Gazdovská obroda

Miroslav Švický

——————————–

Odpoveď: 17. 2.2016

Dobrý deň prajem,

MPRV SR nie je z hľadiska svojej kompetencie oprávnené vydávať usmernenia pre obce vo veci evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov. Sme však toho názoru, že podľa § 12b ods. 2 a § 12c ods. 2 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. (ďalej len „zákon“) sa v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov (ďalej len „evidencia“) uvádzajú údaje týkajúce sa mena a priezviska samostatne hospodáriaceho roľníka, jeho trvalého bydliska (pobytu), rodného čísla, osobitných oprávnení alebo povolení, pokiaľ sa tie podľa osobitných predpisov pre určitý druh činnosti vyžadujú, a pridelené identifikačné číslo. Uvedené ustanovenia zákona upravujú rozsah údajov zapisovaných do evidencie taxatívne a úplne. Zákon zápis do evidencie výslovne nepodmieňuje predložením listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy k pozemkom a ani neupravuje, resp. nepredpisuje náležitosti ohlásenia podľa § 12b ods. 1. S ohľadom na tieto skutočnosti ako aj s ohľadom na čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky zákon neposkytuje právny podklad pre rozšírenie náležitostí ohlásenia nad rozsah údajov, ktoré sa podľa zákona majú do evidencie zapisovať, to znamená, že podmienkou evidovania samostatne hospodáriaceho roľníka nie je preukazovanie vlastníckeho ani nájomného vzťahu k pozemku.

S pozdravom JUDr. Marek Molitoris

Odbor komunikácie a marketingu

Kancelária ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Príloha – z rozpravy na fb stránke Časopis Rodná cesta

Jan K. V tomto state nic nie je zadarmo (smile), hovori sa o pripadoch ked Vam poslu prachy na ucet a potom Vam niekto zavola a chce 10 – 15% vsimne. A hned na zaciatku musite podvadzat lebo tu sumu treba vydokladovat. To len ak si niekto mysli, ze dostane nieco zadarmo (smile)

Časopis Rodná Cesta keby chcel niekto úplatok, dáš mu na bendžo alebo ho zažaluješ alebo si naň posvietiš. Keď niektorým vyjde dobrá vec, dáme to na stránku že sa to v tomto štáte dá aj bez úplatku. Jak si to spravíme, tak to budeme mať.

Jaroslav S. Treba si okrem vybavovania všetkých potrebných dokladov pozrieť aj podmienky elektronického podávania žiadosti. Sú trošku komplikované. Ja osobne som mal projekt už napísaný a kopu vecí vybavených, no vzdal som to, už som nemal s úradníkmi nervy. Okrem toho, chcel som ho čisto na rozbeh včelej farmy a to nie je preferované (čo vidieť aj na žiadosti, mnohé možnosti sa na včelárstvo zle aplikujú, resp. sa aplikovať nedajú). A treba si dobre prečítať aj to, ako to bude prebiehať počas realizácie projektu, všetky tie verejné obstarávania a nákupy a riziká podobne… Prajem veľa šťastia pri vybavovaní.

 Rodná Cesta Kde píšu o verejnom obstarávaní?

Jaroslav S. Keď na farmu budete kupovať nejaké veci, tak podľa informácii čo mám, to bude musieť ísť cez cenové ponuky a vybrať si bude musieť farmár tú najnižšiu. Nie najkvalitnejšiu. Je tam naozaj kopa zádrheľov, o ktorých vo výzve veľa nie je. Treba si prejsť príručky a pýtať sa napr. i priamo na ministerstve. Mne to povedali priamo tam. Ono to s tou pomocou také jednoduché žiaľ nie je. Kiež by bolo.

Časopis Rodná Cesta Určite to má svoje riziká. Gazdovanie má ale riziká aj bez grantu. Napríklad začiatkom zimy sme tu mali medveďa.

Časopis Rodná Cesta Je to asi nejaký nezmysel s tým verejným obstarávaním, veď to je pojem z úplne iného súdka a týka sa skôr správania štátu alebo veľkých firiem a nie nejakého gazdu. Kto to povedal? Akože si ideš kúpiť kozu a musíš si kúpiť tú najlacnejšiu v republike? Alebo fúrik? Nebudeme už na noc otravovať našu prostredníčku čo jedná aj s ministerstvom ale … „Prijímateľ podpory nie je povinný preukazovať skutočný účel použitia NFP (Nevratného finančného príspevku ) na jednotlivé typy výdavkov uvedených v podnikateľskom pláne“… Takže žiadne verejné obstarávanie. Zdroj: Výzva na predkladanie žiadosti o nevratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2010 , súčasť výzvy 6.1 bod 2.3.1 oprávnené výdavky. …

Časopis Rodná Cesta Keď niekto niečo nevie alebo nechce odoslať elektronicky, vezme si obálku, strčí to tam, zalepí a pošle poštou doporučene. (kópiu si nechá). Alebo to podá oproti razítku v podateľni. A je to.

Jaroslav S. A nie je to tak, že je povinné aj odovzdanie v elektronickej verzii? V tom manuáli je, že potrebuješ nový občiansky s čipom, čítačku na ten čip a software od štátu.

Časopis Rodná Cesta Elektronická verzia nie je nutná. Práve to človek overil aj to obstarávanie a pod. Ani čipy, ani čitačku ani sofrver netreba. To čo píšeš sú údaje z inej výzvy – pre Slovenský pozemkový fond.

Časopis Rodná Cesta Fú ha, niekto niekedy povedal, že človek bude sprostredkúvať poradenstvo na „mladého farmára“, tak človek by sa naň asi uprene zahľadeľ… Súrodenci, padla. Ide sa pozrieť do stajne, jak sa majú mladé – Hromnica porodila bez grantu dve pekné mekotavky. Živa.

Marián V. Chvála za to.

Jaroslav S. Ešte k tým nákupom. Mne bolo povedané, že ak budem kupovať úľ, musím urobiť prieskum, dostanem nejaké cenové ponuky a musím vybrať najlacnejšiu. Ale ak hovoríš, že je to blbosť, tak len dobre. Lebo to mi prišlo nezmyselné.

Časopis Rodná Cesta Je to nezmysel, pre istotu to človek ešte overil telefonicky a nijaké verejné obstarávanie. Ani najlacnejší úľ, ani najlacnejšia motyka, nič také.

Jaroslav S. Vďaka za overenie

Štefan B. Nie je to nezmysel, ale tyka sa to len nakupu nad (myslim) 5000,-
Je to vo vseobecnych podmienkach vyuzitia nfp. Tiez vsetko na co sa minie nfp je treba mat v podnikatelskom plane. Teda je lepsie tam toho mat viac, aby potom nebol problem to vykazat …

Časopis Rodná Cesta Znova overované dvoma spôsobmi, pri žiadnom nákupe ani nad 5 000 netreba verejné obstarávanie, tejto veci sa to netýka , že netreba verejné obstarávanie červeným podčiarknuté v rozbore projektu v texte zmluvy na predajzdvora.sk. Že treba mať v podnikateľskom pláne na čo minie 50 000 je prirodzené.

Jaroslav S. ok

Jaroslav S. Čiže ešte raz. Treba len napísať potrebné dokumenty a odoslať to všetko poštou na ministerstve? Ak by to bolo tak, tak potom by sa to celé uľahčilo.

Marian V. Jaroslav: nie na ministerstvo, ale na apa. Je to v priloženom článku na konci.

Časopis Rodná Cesta Áno, je to overené. Treba ale získať potrebné doklady z potrebných úradov, zaslať ich teraz naraz s kolkami, do 14 dní by si mal mať potvrdenia hotové. Dáš to na stole na kôpku, tri razy to overíš či je všetko lebo ak niečo chýba tak máš smolu. A potom…Viac

Jaroslav S. Priamo zo žiadosti: Žiadateľ musí postupovať pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré sú
financované z verejných prostriedkov, v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov….Viac

Jaroslav S. je to citát priamo zo žiadosti na podporu mladého farmára. Priamo z formulára. Nechápem, prečo to tam je.

Časopis Rodná Cesta Jaroslav: odsek o verejnom obstarávaní – „Je to tam kvôli nevedomosti úradníkov“ ale neplatí to. V mladom poľnohospodárovi je presne to, čo píšeš v časti 251 ale posledná veta odseku znie: Netýka sa to tohto podopatrenia (šesť jednotky). Takže sme si to znova overili v odborných kruhoch a vyjadrenie je také, že ten celý odsek je tam pre zvláštnosť úradníkov a nemá tam čo robiť, lebo na konci je celý označený za neplatný. Takže – nevieme, či to tam úradníci dali, lebo im chýbal text na strane alebo z iného dôvodu, ale v konečnom dôsledku to môže odradiť ľudí ako ste vy. Lebo nevedia čo je tam vlastne právne napísané, alebo si to vyložia inak. Takže – žiadne verejné obstarávanie.

Jaroslav S. ok

snímky: pisateľ

Podobné články:

20.2.16 – Zhromaždenie Gazdovskej obrody Kultúrny dom – ZELENEČ – POZOR ZMENA MIESTA

Búrlivý ZÁUJEM O ZhromaždeniE Gazdovskej Obrody Museli sme objednať veľkú sálu v ZELENČI

Gazda zeme, gazda vody, gazda vzduchu, gazda ohňa – HOSPODÁRENIE VO SVETLÁCH ŽIVLOV

Mladý poľnohospodár – výzva do 8.3.16 –  Ako si napísať projekt pre mladého farmára

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/dobrodruzstvo-mladych-polnohospodarov-s-uradmi

3 komentáre

 1. Ďakujem za tento článok. Tiež ma na úrade informovali, že potrebujem zmluvu o vlastnení, alebo prenajatí pozemku. Tak skúsim znovu. 🙂

 2. Ahojte, zverejňujeme odpovede na otázky, ktoré zisťoval Peter na seminári organizovanom Agroinštitútom v Nitre.

  Z dnešného školenia stručne:
  – udržateľnosť ďaľších 5rokov: po piatom roku od začiatku realizácie udržatelnosť minimálne (!) 5 rokov. Konkrétne inf. Budú až v zmluve, ktorá momentálne nie je ešte známa (to znamená – môže byť aj viac ako 5 rokov). Ale, štandardného výstupu už sa to netýka.
  – chov včiel – zmiešaná výroba
  – ekológia – všetko, čo sa týka štandardného výstupu, tzn. všetka ZV/SRV. Ak ma napr. niečo mimo st. výstupu (100ha pšenice), to nikoho nezaujíma
  – podnikateľsky zámer stačí začať od 2017, vzhľadom na čas vyhradený na spracovanie potvrdenia o registrácii (4,5 mesiaca), výber(3mesiace) a vydanie rozhodnutia o schválení (3 mesiace)
  – čo sa týka miesta realizácie projektu – ak ešte nie je definitívne rozhodnuté, uvedie sa miesto trvalého pobytu. Taktiež už uvedene miesta sa môžu zmeniť. Pozor však na BA.
  – je možné meniť aj komodity, no štandardný výstup musí byť zachovaný
  – pozor na zmeny číslovania komodít – môžu sa zmeniť voči roku 2015 (uvedených v prílohe)
  – čo sa týka problémov pri registrácii SHR – výzva už je vonku 8 mesiacov, takže ak si to niekto nechal na február…bohužiaľ
  – potvrdenia – ak ešte nemáte napr. potvrdenie z colného úradu, doložíte potvrdenie žiadosti o vystavenie potvrdenia a potvrdenie doložíte po vystavení, čiže nie je nevyhnutne mat všetko 100% pri podaní žiadosti, len treba doložiť, že ste požiadali
  – hlavný príjem – nad 50% príjmov. Čiže nie 33/33/34 ako hlavný.

 3. Kto ešte nezistil – včera posunuli dátum na odovzdanie žiadostí do 22.3.16 🙂

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.